PRIVACYREGLEMENT

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bent u bij Plexus Amsterdam onder behandeling, dan houdt uw fysiotherapeut een patiëntendossier van u bij. Hierin staan alle voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de AVG van toepassing. Dit betekent dat het volgende is vastgelegd: 1. het doel van de registratie, 2. welke gegevens geregistreerd worden, 3. welke personen toegang hebben tot het dossier, 4. het recht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn dossier in te zien.

Elektronisch patiëntendossier

  • Wij werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD). De toegang tot EPD is aan restricties verbonden.
  • Alleen gegevens die in relatie staan met uw behandeling worden in uw dossier opgeslagen.
  • U hebt het recht om uw patiëntendossier in te zien. Bent u van mening dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Geheimhoudingsplicht patiëntgegevens

  • Naast uw behandelend fysiotherapeut hebben een aantal andere personen toegang tot uw dossier of tot een deel hiervan. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor al deze personen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • Uw patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Uw gegevens worden pas vrijgegeven nadat u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet openbaar gemaakt.
  • Uw patiëntendossier wordt niet besproken in het bijzijn van andere patiënten of derden.
  • In het kader van uw behandeling kan het wenselijk zijn om met uw huisarts of specialist te overleggen. Indien uw behandeling plaatsvindt na verwijzing van de huisarts of specialist, dan is voor dit overleg geen toestemming van de patiënt nodig. Indien uw behandeling plaatsvindt zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) dan dient de fysiotherapeut u toestemming te vragen voor het overleg.
  • Zijn uw patiëntgegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan mogen wij hiervan pas gebruikmaken na uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden bij voorkeur in een geanonimiseerde vorm gebruikt.
  • Na beëindiging van uw behandeling blijft uw dossier digitaal aanwezig totdat het gearchiveerd wordt. Vanaf dat moment zijn uw gegevens minder toegankelijk.

Behandelruimtes

Om uw privacy te waarborgen zijn onze behandelruimten afgesloten. De fysiotherapeuten hebben onderling afgesproken de behandelruimte niet te betreden zonder toestemming.

Bent u van mening dat de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan in strijd is met de AVG, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Meer info
Plexus - Museumkwartier
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Meer info
Plexus - Spui
Centrum
Spuistraat 239/1
020 - 673 71 68
Meer info
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Meer info
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Meer info
Plexus - Jordaan
Jordaan
020 - 303 82 22
Meer info
Plexus - Minerva
Zuid
020 - 66 26 192
Meer info
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.